Στην ενότητα ανακοινώνονται προσκλησεις που εχουν προκηρυχθεί απο το ΠΕΑΚΙ.

Δείτε τα παρακάτω με χρονολογική σειρά.

Img

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματου πωλητή.

12.06.2020

  Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μηχανήματος  αυτόματου  πωλητή.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Διακηρύσσει :       Στις 19 Ιουνίου , ημέρα Παρασκευή  & ώρα 09:00πμ στα γραφεία διοίκησης του ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΚΤΡΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ , ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών θα γίνει διακύρηξη  πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση  Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτος Αυτόματου  Πωλητή  Τροφίμων, Κρύων ? Ζεστών Ροφημάτων,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

03.12.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Το ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πανηπειρωτικού...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες

04.09.2018

Το ΠΕΑΚΙ προσλαμβάνει 2 ναυαγοσώστες πισίνας και 3 φύλακες, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 05/09/2018 μέχρι 14/09/2018 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

24.04.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 064472262 που εδρεύει 7οχλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης . Να καταθέσει προσφορά για προμήθεια εργασία του αντλιοστασίου του ΠΕΑΚΙ Ανατολής : 1) Προμήθεια φλοτέρ δεξαμενής μηχανικό τεμάχιο 1 2) Σωλήνας 4'' γαλβανιζέ 6m.B.T Τεμάχια 4 3) Στρόβιλος ( αντλία) WILO 6'' 20/m3 /110h INOX τεμάχιο 1 4) Εργασία για την τοποθέτηση των παραπάνω Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει ?ε απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)

24.04.2017

 Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί : Α) Τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με ΑΦΜ: 044187202 πουεδρεύει στην ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 4,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για τις παρακάτω εργασίες που θα γίνουν στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής Κούρεμα χλοοτάπητα στα γήπεδα του ΠΕΑΚΙ Ανατολής . Πάτημα χλοοτάπητα με μηχάνημα Λίπανση χλοοτάπητα Εξαερισμός των γηπέδων Αποκατάσταση ανωμαλιών στα γήπεδα Ψεκασμό για ζιζάνια Έλεγχος συστήΜατος άρδευσης Η διενέργεια των παραπάνω εργασιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 26/04/2017 και ώρα 14:30μμ. Εκτίμηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση για επισκευή αντλίας νερού

23.03.2017

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :   Α) Τον ΣΕΜΟ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στο 7Ο χλμ Ιωαννίνων-Κονίτσης ,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για την επισκευή αντλίας νερού: 1) Εξαγωγή αντλίας και επισκευή αυτής. Η διενέργεια της επισκευής θα γίνει με απευθείας ανάθεση . Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ. Εκτίμηση δαπάνης περίπου 350,00? πλέον ΦΠΑ 24%. Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά: 1. Αυτοκόλλητα με ματ πλαστικοποίηση 2. ETALBOND με εκτυπωμένο αυτοκόλλητο και ματ πλαστικοποίηση M2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 3,00 Χ 1,25 1 1,30 Χ 2,12 3. Εκτυπωμένος μουσαμάς σε τελάρο ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 10,00 Χ 0,60 1 3,50 Χ 1,50 1 3,00 Χ 1,50 Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί : Α) Την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Χρήστου Πάτση 7 ,Ιωάννινα Να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής και τοποθέτηση αυτού με τα εξής χαρακτηριστικά : 1) Δοχείο διαστολής 100lit 2) Βαλβίδα ασφαλείας 3/4'? . 3) Εργασία τοποθέτησης Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ. Η δαπάνη συνολικά δεν δύναται να ξεπερνά το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (τέρματα, πάγκος, πολυκαρβονικό)

23.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί τους : Α) Την εταιρεία Ι & Λ. ΧΡΟΝΗΣ .Ο.Ε. που εδρεύει στην Κατσικά Ιωαννίνων. Β) Τον Κο ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ που εδρεύει στην Ανατολή Ιωαννίνων . Γ) Τον Κο ΤΣΙΑΒΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ που εδρεύει στην Εθνικής Αντιστάσεως 17-Κατσικά Ιωαννίνων . Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών και την τοποθέτηση αυτών . 1) Τέρματα γηπέδου τεμ.2 κανονικές διαστάσεις 2) Πάγκος γηπέδου με πολυκαρβουνικό 6 μέτρων τεμ. 1 3)...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

02.03.2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί: 1) Τον Κο Πολύβιο Καρρά «ΧΡΩΜΟΕΠΙΛΟΓΗ» που εδρεύει στην Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71, Ιωάννινα 2) Την Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΒΙ-ΧΡΩΜ ΕΕ» που εδρεύει στο 6ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών Να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια χρώματος με τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Πλαστικό χρώμα υδατοδιαλυτό λευκό 10 lt(για διαγράμμιση του χλοοτάπητα) ποσότητα 30 δοχείων Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηχητικό σύστημα)

15.02.2017

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       Αρ. Πρωτ.  4814        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί τον  Ελευθέριο Τζοβάρα  που εδρέυει  στα Ιωάννινα (δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 1) με ΑΦΜ:074976527   να καταθέσει προσφορά για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση αυτού .   Τα υλικά για την προμήθεια του ηχητικό εξοπλισμό είναι τα παρακάτω : 1. Ηχεία HK PREMIUM PRO 12...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (εργασίες στο κλειστό Λιμνοπούλοας)

15.02.2017

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       Αρ. Πρωτ.  4816        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί Την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία Μ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.    που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Δ/νση ΙΚΚΟΥ & ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ ) με ΑΦΜ:998691478  να καταθέσει προσφορά για την  εκτέλεση των εργασιών στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας   . Οι εργασίες που θα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικές εργασίες)

15.02.2017

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα  15/02/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                          Αρ. Πρωτ.  4817        ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                        ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                          Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ &Φαξ:2651025008 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet.gr      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Η   Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ  προσκαλεί Την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία Σ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.    που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Δ/νση Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13  ) με ΑΦΜ:999810494 να καταθέσει προσφορά για την  εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών  στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας   . Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής  : 1)Προμήθεια-Τοποθέτηση ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ηλεκτρολογικό υλικό)

14.02.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά: Λαμπτήρες φθορίου 36W τεμ. 7 Ασφάλειες max 80A τεμ. 3 Αλλαγή πυκνωτή 500mf τεμ. 7 Κουτιά γυψοσανίδας τεμ. 4 Μπρίζα σούκου τεμ. 1 Φωτιστικό φθορίου 1736w Επισκευή δύο ηλεκτρολογικών πινάκων Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ