ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων-εργασία τοποθέτησης στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι.».


Img

Το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας εργασίας με τίτλο: 'Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων-εργασία τοποθέτησης των μονάδων στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι.'

Το αντικείμενο είναι προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 'εργασία τοποθέτησης μονάδων στο κλειστό γυμναστήριο του Π.Ε.Α.Κ.Ι., όπως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στην υπ' αριθ.2/2020 Μελέτη της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ.Ι..

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Η διάρκεια προμήθειας εργασίας θα είναι για ένα (1) μήνα , με προϋπολογισμό δαπάνης 38.870,97 ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 48.200,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. (Έδρα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 777,42 ευρώ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο του Π.Ε.Α.Κ.Ι. www.peaki.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι στο 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών ή στο τηλ.2651025008 (Αρμόδιος Υπάλληλος κα Αναστασίου Σοφία ).

Όλα τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν εδώ: https://drive.google.com/drive/folders/19eiaggiM2yMl7WbZn__y-yRoopRNAndG?usp=sharing