ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)


Img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ.Ι.».

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι ο καθαρισμός των χώρων του Π.Ε.Α.Κ.Ι., όπως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στην υπ? αριθ.68/2019 Μελέτη της Ε.Δ. του Π.Ε.Α.Κ.Ι..

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για επτά (7) μήνες, με προϋπολογισμό δαπάνης 42.741,94 ? και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 53.000,00 ?.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. (Έδρα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού    854,84 ? που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο του Π.Ε.Α.Κ.Ι.. www.peaki.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι στο 5Ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών  ή στο τηλ.2651025008  (Αρμόδιος Υπάλληλος κα Αναστασίου Σοφία ).

 

Για την Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα απαιτούμενα αρχεία, πρότυπα κ.λπ.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ