Προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής


Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ προσκαλεί :

Α) Την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Χρήστου Πάτση 7 ,Ιωάννινα

Να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια δοχείου διαστολής και τοποθέτηση αυτού με τα εξής χαρακτηριστικά :

1) Δοχείο διαστολής 100lit

2) Βαλβίδα ασφαλείας 3/4'? .

3) Εργασία τοποθέτησης

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση.

Χρόνος κατάθεσης προσφοράς ορίζεται μέχρι 28/03/2017 και ώρα 14:30μ.μ.

Η δαπάνη συνολικά δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 475,00? συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά δύναται να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (peaki@otenet.gr ) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στη Φ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6ΞΦΓΟΡΞΜ-ΠΩ2