Προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής


Img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικού σήμανσης-προβολής και τοποθέτηση αυτών για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά:

1. Αυτοκόλλητα με ματ πλαστικοποίηση

2. ETALBOND με εκτυπωμένο αυτοκόλλητο και ματ πλαστικοποίηση M2

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 3,00 Χ 1,25

1 1,30 Χ 2,12

3. Εκτυπωμένος μουσαμάς σε τελάρο

ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 10,00 Χ 0,60

1 3,50 Χ 1,50

1 3,00 Χ 1,50

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλ. 2651025008 και ώρες από 08.30 πμ ως 11.00 πμ

Η δαπάνη συνολικά δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 1.700,00? πλέον ΦΠΑ 24%, προσφορές μεγαλύτερες του ποσού αυτού δεν προκρίνονται.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 31/03/2017 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (peaki@otenet.gr) ή με κατάθεση στα γραφεία που βρίσκονται στην Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6ΠΨ6ΟΡΞΜ-ΚΕ2