Προκήρυξη μίσθωσης του κυλικείου στους «Ζωσιμάδες»


Img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού

Για την εκμίσθωση των ευρισκομένων εντός του χώρου του ΠΕΑΚΙ στο γήπεδο Ζωσιμάδες ( Φ. Τζαβέλλα 18 Ιωάννινα) α) ένας χώρος 70,59 τμ. που εμπεριέχει αποθήκη με WC εμβαδού 10,31 τμ και βρίσκεται κάτω από την κεντρική κερκίδα 1 του Σταδίου με είσοδο από οδό Φώτου Τζαβέλλα και β) ένας ενιαίος χώρος εμβαδού 11,40 και βρίσκεται κάτω από την Κερκίδα 3 που έχει είσοδο από την οδό Μιχαηλίδη ευρισκομένων εντός του χώρου του γηπέδου Ζωσιμάδες (, Φ. Τζαβέλλα 18 Ιωάννινα,) με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 300,00? (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) έτη από την υπογραφή της ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: Τριακόσια ευρώ (300,00?) (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ίση με το μηνιαίο προσφερόμενο μίσθωμα πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ » και ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων, στα γραφεία του ΠΕΑΚΙ (εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΚΙ www.peaki.gr και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Επιτροπής Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι. που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων 5ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών 45500 τηλ. 26510- 25008. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Στην ιστοσελίδα www.peaki.gr του ΠΕΑΚΙ, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στα Γραφεία της Επιτροπής Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων 5ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών 45500 τηλ. 26510- 25008

 

Όλη η προκήρυξη το διαγωνισμού είναι εδώ:ΩΘ6ΒΟΡΞΜ-ΩΗΨ