ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Img

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ               

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                                                                     Ιωάννινα, 23-01-2017

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                  

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ&Φαξ:2651025008                                                             Αριθμ. πρωτ.: 4787

 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Στα Ιωάννινα και στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι. (Φ. Τζαβέλλα 18), σήμερα 23 Ιανουαρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ.  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ? αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ? αριθμ. ΣΟΧ 1/2016  με αριθμ. Πρωτ. 4299/08-09-2016 του Π.Ε.Α.Κ.Ι.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι ορισμένα με την υπ? αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. μέλη - υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ? Δυτικής Μακεδονίας :

  1. ΠΕ Διοικητικού ?Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κωνσταντίνος Ντιναλέξης , ΠΕ Διοικητικού ?Οικονομικού με βαθμό Β΄ , ΜΕΛΟΣ
  3. Ευστράτιος Γκαρόζης , ΔΕ Διοικητικών ?Γραμματέων με βαθμό Δ΄, ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σοφία Αναστασίου του Βασιλείου η οποία συμβάλλεται με το Π.Ε.Α.Κ.Ι. με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών ) μέχρι 31-12-2017 ,γραμματέας της επιτροπής , που ορίστηκε με την παραπάνω υπ? αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι.

 

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής :

Σύμφωνα με την υπ? αριθμ.27/17-01-2017 απόφαση του ΑΣΕΠ εντέλλεται το  Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων:

  1. Να αναμορφώσει τον πίνακα κατάταξης της ειδικότητας « ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας) » και να συντάξει πίνακα αποκλειομένων σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και
  2. Να αποστείλει στον ΑΣΕΠ τον ανασυνταγμένο πίνακα κατάταξης και τον πίνακα αποκλειομένων.

Κατόπιν αυτών η ως άνω Επιτροπή και αφού έλεγξε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, αποφασίζει τα κάτωθι: 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

1.ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε  αυτοί πληρούν  τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)  

2.ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .

3.ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ?ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν  σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.) .

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΙΝΑΚΕΣ