Πρακτικό επιτροπής για τα αποτελέσματα ΣΟΧ1/2019


Img

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ Ιωάννινα, 10/01/2020
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ&Φαξ:2651025008 Αριθμ. πρωτ.: 8548
45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Στα Ιωάννινα και στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι. (5ο χλμ Ιωαννίνων ?Αθηνών ), σήμερα 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ? αριθμ. 8268/17-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ? αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. Πρωτ.8094/10-10-2019 του Π.Ε.Α.Κ.Ι.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι ορισμένα με την υπ? αριθμ. 8268/17-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. μέλη - υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ? Δυτικής Μακεδονίας :
1. Δημήτριος Γούκος , ΠΕ Διοικητικού ?Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ιωάννης Τσίλης , ΔΕ Διοικητικών ?Γραμματέων με βαθμό Γ΄ , ΜΕΛΟΣ
3. Σοφία Αναστσίου ,η οποία συμβαλεται με το Πεακι με συμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (λογιστικών-διοικητικών υπηρεσιων ) ,ΜΕΛΟΣ
4.Ανασταία Τζίμα του Θωμά ,υπαλληλος Τμήματος Τοπ.Αυτ/σης & Νομικών προσώπων Ιωαννίνων ,της Δ/νσης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α΄ ως αναπληρώτρια των παραπάνω.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σοφία Αναστασίου του Βασιλείου ,γραμματέας της επιτροπής , που ορίστηκε με την παραπάνω υπ? αριθμ. 8268/17-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής :
Η Επιτροπή Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι. με την υπ? αριθμ. Πρακτικού 17/02-10-2019 απόφασή της, σε εφαρμογή της υπ? αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./129/17071/24-05-2019 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στην δημοσίευση προκήρυξης και συγκεκριμένα της με αριθμ. πρωτ. 8094/10-10-2019 ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωσης για την πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών , συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΠΕΑΚΙ . και συγκεκριμένα, μία (1) θέση ΔΕ φυλάκων,δύο(2) θέσείς ΔΕ Ναυαγοσωστών και δύο (2) θέσεις ΥΕ Γενικών καθηκόντων . Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ? αριθμ. 21572/2019//1/2019 Έγκριση του ΑΣΕΠ και στην δημοσίευση προκήρυξης και συγκεκριμένα της με αριθμ. πρωτ. 8094/10-10-2019 ΣΟΧ1/2019.
Με την υπ? αριθμ. 8268/17-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι., συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων .
Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν την Πρόεδρο, μελέτησαν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τις σχετική προκηρύξη ? ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Π.Ε.Α.Κ.Ι., τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας και κατηγορίας, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια .
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
1.ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) .
2.ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ?ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.) .
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ( περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που δεν πληρουν τις προυποθέσεις των τυπικών κριτηρίων).
4.ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψήφιους που προτάσσονται).
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 100,101,102
ΦΟΡΕΑΣ:ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :8 ΜΗΝΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :100
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ: https://drive.google.com/open?id=1bUFF6q0P15_fKwHYKJQrwKTepdRdv74s

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ: https://drive.google.com/open?id=1xH7kFzs8Z8gJQEaBCQ15wd-nd-X2qYtV

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ https://drive.google.com/open?id=1qAqDhIgFy5y6QF_j2U98pzUGlTl4a6c2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2019 ΘΕΣΗ 100: https://drive.google.com/open?id=1Xn1ZfJKizUG_slulks8wkgllX6Y-bVOR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2019 ΘΕΣΗ 102: https://drive.google.com/open?id=1HvDg6N-0rp_p8nfVy1P9P9aFpyHil6dE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ: https://drive.google.com/open?id=1wJ9H7LTv3zqzAtc4mG_U2EFZpHHsGqoD

ΦΥΛΑΚΕΣ 2019-ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ: https://drive.google.com/open?id=1eJU8n5oLeHREqE1GW_cqw3zKcoIhz6_P