Πίνακες πρόσληψης εποχικού προσωπικού ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)


Img

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ               

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ                                          Ιωάννινα, 23-01-2017

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                  

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ&Φαξ:2651025008                      Αριθμ. πρωτ.: 4787

45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στα Ιωάννινα και στα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι. (Φ. Τζαβέλλα 18), σήμερα 23 Ιανουαρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ.  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι., προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016  με αριθμ. Πρωτ. 4299/08-09-2016 του Π.Ε.Α.Κ.Ι.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι ορισμένα με την υπ' αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. μέλη - υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χριστίνα Γκανιάτσα, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κωνσταντίνος Ντιναλέξης, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Β΄ , ΜΕΛΟΣ
  3. Ευστράτιος Γκαρόζης , ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων με βαθμό Δ΄, ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σοφία Αναστασίου του Βασιλείου η οποία συμβάλλεται με το Π.Ε.Α.Κ.Ι. με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών ) μέχρι 31-12-2017, γραμματέας της επιτροπής , που ορίστηκε με την παραπάνω υπ' αριθμ. 4537/31-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι.

 Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής :

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.27/17-01-2017 απόφαση του ΑΣΕΠ εντέλλεται το  Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων:

  1. Να αναμορφώσει τον πίνακα κατάταξης της ειδικότητας «ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)» και να συντάξει πίνακα αποκλειομένων σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και
  2. Να αποστείλει στον ΑΣΕΠ τον ανασυνταγμένο πίνακα κατάταξης και τον πίνακα αποκλειομένων.

Κατόπιν αυτών η ως άνω Επιτροπή και αφού έλεγξε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, αποφασίζει τα κάτωθι:   

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε  αυτοί πληρούν  τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι).

  1. ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .
  2. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν  σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.) .

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΙΝΑΚΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  23-01-2017  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

Χριστίνα Γκανιάτσα  , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

Κωνσταντίνος Ντιναλέξης , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄, ΜΕΛΟΣ               

Ευστράτιος Γκαρόζης , ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Δ΄, ΜΕΛΟΣ                

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  23-01-2017  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

Χριστίνα Γκανιάτσα  , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

Κωνσταντίνος Ντιναλέξης , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄, ΜΕΛΟΣ               

Ευστράτιος Γκαρόζης , ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Δ΄, ΜΕΛΟΣ      

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  23-01-2017  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

Χριστίνα Γκανιάτσα  , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

Κωνσταντίνος Ντιναλέξης , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄, ΜΕΛΟΣ               

Ευστράτιος Γκαρόζης , ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Δ΄, ΜΕΛΟΣ      

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΕΠ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΙ