Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματου πωλητή.


Img

 

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μηχανήματος  αυτόματου  πωλητή.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διακηρύσσει :

 

    Στις 19 Ιουνίου , ημέρα Παρασκευή  & ώρα 09:00πμ στα γραφεία διοίκησης του ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΚΤΡΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ , ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών θα γίνει διακύρηξη  πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση  Χώρων για την Τοποθέτηση Μηχανημάτος Αυτόματου  Πωλητή  Τροφίμων, Κρύων ? Ζεστών Ροφημάτων, Νερών και Αναψυκτικών στο Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΈΚΤΡΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ».

Η κατάθεση των Δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 09:00πμ της ιδίας ημέρας. Το Ελάχιστο Ύψος του Προσφερόμενου μηνιαίου  Μισθώματος ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο των 150,00? {Εκατόν  πενήντα  Ευρώ}, πλέον χαρτοσήμου. Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1-18 της 2/19-05-2020 Απόφασης της Επιτροπής διοίκησης  του Ν.Π.Δ.Δ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει ως Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, ποσό ίσο με 150,00 του οριζόμενου στη Διακήρυξη μηνιαίου  Μισθώματος πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, δηλαδή 155,40 {Εκατόν πενήντα πέντε  Ευρώ και σαράντα λεπτά }, υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΚΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, βρίσκονται στο  Γραφείο Διοίκησης του ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην Ανατολή (5ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών ), τηλ:2651025008.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη μισθωτή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ. ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Δείτε όλη τη διακήρυξη, εδώ: https://drive.google.com/file/d/12mamZlKacLLnUz7dImonoN12z3Sp7cOm/view?usp=sharing