ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων»


Img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1

2017_ΠΕΑΚΙ_ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (1)

Η ΕΔ του ΠΕΑΚΙ από τη πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της υπερδιπλασίασε τη δαπάνη καθαριότητας για τους χώρους ευθύνης όλων των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ. Ακολουθεί η Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
 

 

Ιωάννινα, 22-12-2016
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων»

 

 

Το ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι) διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό δαπάνης 66.980,26 ? και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 133.960,51 ? (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 83.055,52 ? και με δικαίωμα προαίρεσης 166.111,03 ?. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης κατ? ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους του Π.Ε.Α.Κ.Ι. για ένα (1) επιπλέον έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας ? τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι την 13.01.2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορών: Οι έγγραφες προσφορές και τα συμπληρωματικά έντυπα της ηλεκτρονικής προσφοράς θα πρέπει να κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Χρόνος και Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 20.01.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 1.339,61 ?. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες Αθηνών (Δημοπρασιακή και Ηχώ των Δημοπρασιών), δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες (Ελευθερία και Ηπειρωτικός Αγών), μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (Έρευνα), ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματοβιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα (www.peaki.gr) .

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. στα γραφεία του ΠΕΑΚΙ (Φ. Τζαβέλλα 18) ή στο τηλ. 2651025008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΪΚΑΣ