Διαγωνισμός για την εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων στο ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων


Img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού

Για την εκμίσθωση των ευρισκομένων εντός του χώρου του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφανείας 87,45 τ.μ., με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 500,00 (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου).
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Εννέα (9) έτη από την υπογραφή της
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υψηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: Πεντακόσια ευρώ (500,00?) (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ίση με το μηνιαίο προσφερόμενο μίσθωμα πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων, στα γραφεία του ΠΕΑΚΙ (Φ. Τζαβέλλα 18 στάδιο Ζωσιμάδες) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΚΙ www.peaki.gr και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 21/04/2017, ημέρα Παρασκευή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/05/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/05/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Επιτροπής Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι. που βρίσκονται στα Ιωάννινα, Φ. Τζαβέλλα 18 - Στάδιο Ζωσιμάδες Τ.Κ. 45333, τηλ. 26510- 25008.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Στην ιστοσελίδα www.peaki.gr του ΠΕΑΚΙ, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στα Γραφεία της Επιτροπής Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι Φ. Τζαβέλλα 18 στάδιο Ζωσιμάδες τηλ. 26510- 25008.

Η Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) του Π.Ε.Α.Κ.Ι. έχοντας υπ' όψιν

1) Το Ν. 423/76 «Περί Γυμναστηρίων......
2) Το Ν.1646/86 άρθρο 21, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1898/90 και άρθρο 46 παρ..5 και 6 του Ν.1958/91.
3) Το Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών., άρθρα 38 έως 49.
4) Το Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
5) Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6) Το Ν. 4002/2011, άρθρο 59 «περί συγχώνευσης νομικών προσώπων σε νέο φορέα».
7) Την υπ αριθμ. 50/20-03-2017, θέμα 2ο απόφασή της, με την οποία ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των : α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφανείας 87,45 τ.μ. του Π.Ε.Α.Κ.Ι. (ευρισκομένων εντός του χώρου του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων ).
8) Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 22.11.2010).
9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/429893/51828/6550/1789 από 29.12.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικ. Έτους 2017 του φορέα «Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων».
10) Την υπ αριθμ.51/24-03-2017, θέμα 1ο, απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν κατόπιν κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών, των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των διακηρύξεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη.
10) Την υπ αριθμ. 51/24-03-2017, θέμα 1ο, απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν κατόπιν κληρώσεως τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές αποκλειόμενης της συνέχισης με προφορικές, για την εκμίσθωση των : α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., του Π.Ε.Α.Κ.Ι., ευρισκομένων εντός του χώρου του στην Ανατολή Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, άρθρα 38-49.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία Π.Ε.Α.Κ.Ι., Τζαβέλλα 18, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, (αρμόδια υπάλληλος: κα Αναστασίου Σοφία) μέχρι την 04/05/2017 (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού) και ώρα 10.00 (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Π.Ε.Α.Κ.Ι. www.peaki.gr ή τον ιστότοπο της διαύγειας ή από τα γραφεία του Π.Ε.Α.Κ.Ι. Φ. Τζαβέλλα 18 στάδιο Ζωσιμάδες.
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις με ποινή παράβασης εκάστου τον αποκλεισμό του παραβάτη διαγωνιζόμενου από τη συμμετοχή του στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία και έγγραφο μεταξύ του ΠΕΑΚΙ και των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα ή να φέρει νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τους παρακάτω όρους :

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/05/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., που λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών, στα γραφεία του ΠΕΑΚΙ στην οδό Τζαβέλλα 18 στα Ιωάννινα στάδιο Ζωσιμάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (άρθρα 38-49).
Α. Περιγραφή ακινήτου (μισθίου):
Οι προς εκμίσθωση χώροι ήτοι : α) κτιστός ισόγειος χώρος μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστός με τζαμαρία ισόγειος χώρος μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριος ισόγειος χώρος επιφάνειας 87,45 τ.μ., βρίσκονται εντός του χώρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι. στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. ΕΟ Ιωαννίνων - Αθηνών) και εμφαίνονται στο από Απριλίου 2017 σχέδιο με τίτλο «κάτοψη και εμβαδομετρήσεις» της αρχιτέκτονος μηχανικού Χριστίνας Λέκκα.
Β. Διάρκεια μίσθωσης:
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται 9ετής. Θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και θα λήξει την προηγουμένη της αντίστοιχης ημέρας του ίδιου μήνα μετά από εννέα (9) έτη.
Γ. Τιμή εκκίνησης προσφερόμενου μισθώματος:
Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς/εκκίνησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό προσδιορίζεται μηνιαίο μίσθωμα ποσού (ολογράφως) πεντακοσίων ευρώ (500,00 ), πλέον του αναλογούντος τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Δ. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Δ.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Β) Ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ορίζοντας ταυτόχρονα κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος εξουσιοδοτείται να τους εκπροσωπεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις καθ ' όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, β) συνταξιούχοι, γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α. / 9.2.07.
Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και κοινοπραξίες των ανωτέρω, ή ΚΟΙΝΣΕΠ, που έχουν αποκλειστεί αμετάκλητα από διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα ή που, ως συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση ή έχοντας υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του Π.Ε.Α.Κ.Ι. ή των νομικών προσώπων εκ των οποίων προέκυψε το Π.Ε.Α.Κ.Ι. ή σε στάδια και γυμναστήρια εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) και των προσώπων που εποπτεύει, δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι του εκμισθωτή. Ο αποκλεισμός αφορά και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπήρξαν μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές/μέλη διοίκησης ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων.

Δ.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: α) Αίτηση συμμετοχής, συμπληρωμένη όπως στο Παράρτημα 1 της παρούσας, υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή επί νομικών προσώπων ή ενώσεων ή κοινοπραξιών από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή ειδικό πληρεξούσιο. Η αίτηση θα φέρει ημερομηνία και σφραγίδα της επιχείρησης και διακριτή αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος (ολογράφως). Η υποβολή της αίτησης συνιστά ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά υπογράφεται και υποβάλλεται δια πληρεξουσίου, στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται και το ειδικό πληρεξούσιο. Στην αίτηση συμμετοχής θα αναφέρονται εκτός από τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου), οπωσδήποτε και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ. Κάθε έγγραφο του ΠΕΑΚΙ προς διαγωνιζόμενο δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής.
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο Παράρτημα 2), ποσού ίσου με το προτεινόμενο ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος πλέον του αναλογούντος τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δεν γίνεται δεκτή προσφορά, της οποίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολείπεται στο ελάχιστο του απαιτούμενου ποσού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
i. Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα.
iii. Να δηλώνεται ότι ως συμμετέχοντες (ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ως μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές/μέλη διοίκησης ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων ή των ενώσεων, κοινοπραξιών ή ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν έχουν αποκλειστεί αμετάκλητα από διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση με φορείς του δημοσίου τομέα ή έχοντας υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του ΠΕΑΚΙ ή των νομικών προσώπων εκ των οποίων προέκυψε το ΠΕΑΚΙ ή σε στάδια και γυμναστήρια εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) και των προσώπων που εποπτεύει, δεν έχει συντρέξει περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του εκμισθωτή.
δ) Α) Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου και υπηρεσιών στην επιχείρηση του συμμετέχοντος καθώς και τον ίδιο το συμμετέχοντα - φυσικό πρόσωπο και τα μέλη αυτού επί νομικού προσώπου, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών γι ' αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθεί: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι και επικουρικοί), στους οποίους υπάρχει υποχρέωση του υποψηφίου για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και β) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) του υποψηφίου από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σ ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του υποψηφίου.

Β) Οι Αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α (1) του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται παραπάνω υπό Α.3. υποβάλλεται και εδώ.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμά τους.
Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α ή Β του παρόντος, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της Ι.Κ.Ε. και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Δ) Οι Συνεταιρισμοί - ΚΟΙΝΣΕΠ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ή της Δ.Ε. της ΚΟΙΝΣΕΠ, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου.
(2) Τα λοιπά δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ, ανάλογα αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό συνεταιρισμό.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού ότι ο Συνεταιρισμός ή η ΚΟΙΝΣΕΠ λειτουργεί νόμιμα.
ε) Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλει μαζί με την προσφορά ειδικό πληρεξούσιο. Εάν κάποιος διαγωνιζόμενος ενεργεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει και να προσκομίσει και το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι ενεργεί για τον εαυτό του.
στ) Οι διαγωνιζόμενοι νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταθέσουν το ισχύον καταστατικό (πλήρες δηλ. με όλες τις τροποποιήσεις ή κωδικοποιημένο) της εταιρίας καθώς και απόφαση περί συμμετοχής του αρμόδιου οργάνου τους, στην οποία ειδικότερα :
' Εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
' Παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/ουν την προσφορά και να παραστεί/παραστούν στην αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και ενδεχομένως μετά από αυτήν (π.χ. υπογραφή σύμβασης, για την παραλαβή του σώματος εγγυητικής επιστολής).
Αν από το καταστατικό δεν προκύπτει ευθέως το δικαίωμα υπογραφής, πρέπει να προσκομίσουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος.
Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
ζ) Ένωση προσώπων / Κοινοπραξία
- Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους.
- Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν τα παραπάνω προκύψουν κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Υποχρεούται όμως να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:
i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης / κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση / κοινοπραξία,
ii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας και ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος για την επικοινωνία με το ΠΕΑΚΙ και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις καθ όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
η) Επί αλλοδαπών προσώπων
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του μετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
1. Η προσφερόμενη αξία του μισθώματος θα είναι σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους με πλήρη γνώση των προς εκμίσθωση χώρων, μετά από επιτόπια επιθεώρηση αυτών και των εργασιών που αναφέρονται σ αυτόν και αφού έχουν σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος από την λειτουργία των προς εκμίσθωση χώρων, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς του διαγωνισμού, αναλαμβάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
Η οικονομική προσφορά θα δίνεται συνολικά για όλους τους χώρους σε μία τιμή όπως και η παρούσα διακήρυξη είναι ενιαία. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει υποχρεωτικά όλους τους χώρους.
2. Σε εμφανές σημείο της προσφοράς θα γίνεται ο υπολογισμός των τελών (χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτόσημου) που θα βαρύνουν την προσφερόμενη καθαρή αξία του μισθώματος. Το ποσό που θα προκύπτει θα προστίθεται στην καθαρή αξία του προσφερόμενου μισθώματος. Το σύνολο, θα αποτελεί την αξία προσφοράς.
3. Η ισχύς των προσφορών θα είναι για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν χωρίς πρόσκληση, εφόσον επίκειται λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να τις ανανεώσουν ισόχρονα. Εάν δεν τις ανανεώσουν θεωρείται ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
4. Το ύψος του προσφερόμενου μισθώματος θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως.
5. Προκειμένου, να αποφευχθούν λάθη ή διαφορετικές ερμηνείες και να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση, παρατίθεται στο τέλος της διακήρυξης ως παράρτημα ο τύπος της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα 3).
Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παρούσα η επιστροφή φακέλων της διαδικασίας, όλα τα λοιπά υποβαλλόμενα εκ των υποψηφίων δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν στο φάκελο του διαγωνισμού.
Το ΠΕΑΚΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαπιστώσει το αληθές των στοιχείων που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του υπό κρίση διαγωνισμού.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος (η αίτηση συμμετοχής) και την επαγγελματική σφραγίδα. β. Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις όπως σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π. Αν υπάρχουν διορθώσεις προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς, γεγονός που θα το βεβαιώσει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Εάν οι διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. καθιστούν ασαφή την προσφορά, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ. Αν διαπιστωθεί ότι οι προσφορές περιλαμβάνουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Διακήρυξης, μπορεί κατά την κρίση της Επιτροπής, αυτό να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού των προσφορών. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. δ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένες αρχές, οπότε στην περίπτωση αυτή αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα APOSTILLE σύμφωνα με το Ν. 1497/1984, αφετέρου πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (ως τέτοια νοείται μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ, είτε από το αρμόδιο προξενείο ή άλλη αρμόδια αρχή, είτε από δικηγόρο).
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
3.1. Φάκελοι προσφορών - παραλαβή:
Α) Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την παρούσα.
Β) Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε κλειστό κυρίως φάκελο, που φέρει την επαγγελματική σφραγίδα του υποψηφίου και την υπογραφή του ιδίου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην ένωση του φακέλου, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 04/05/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ : α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., του Π.Ε.Α.Κ.Ι., ευρισκομένων εντός του χώρου του στην Ανατολή Ιωαννίνων, 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών ».
Ο φάκελος απευθύνεται προς την :
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ : α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., του Π.Ε.Α.Κ.Ι., ευρισκομένων εντός του χώρου του στην Ανατολή Ιωαννίνων, 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Τζαβέλλα 18, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333.
Οι φάκελοι, πρέπει να φέρουν καθαρογραμμένα τα στοιχεία του αποστολέα (τίτλος, ονοματεπώνυμο, δ/νση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.).
Γ) Ο φάκελος της προσφοράς είτε κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε αποστέλλεται επί αποδείξει, με οποιονδήποτε τρόπο, (αρκεί να παραδίδεται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην προθεσμία που προαναφέρεται). Φάκελοι, που δεν έχουν αποστολέα δε θα παραλαμβάνονται. Το ΠΕΑΚΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των φακέλων που δεν κατατίθενται αλλά αποστέλλονται. Για το εμπρόθεσμο δεν αρκεί η αποστολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αλλά απαιτείται η επί αποδείξει κατάθεση στο ΠΕΑΚΙ .
Δ) Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εγκαίρως.
Ε) Τροποποίηση της προσφοράς μετά την κατάθεσή της είναι απαράδεκτη. Εναλλακτικές/διαζευτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται τροποποίηση της προσφοράς. Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που ορίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να αντιμετωπίζει τις διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι για το ακριβές αντικείμενο του διαγωνισμού (μίσθιο, αντικείμενο και συνθήκες εργασιών) και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
Για τον εύκολο έλεγχο των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.
Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν αξιολογούνται και οι φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
ΣΤ) Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητοι κλειστοί υποφάκελοι με τη σφραγίδα και την υπογραφή του υποψηφίου στην ένωση των φακέλων ως εξής:
- «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει την αίτηση συμμετοχής και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
- «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Κάθε υποφάκελος φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου και την αντίστοιχη προσθήκη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Οικονομική Προσφορά».
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία όλων των μελών.
3.2. Αποσφράγιση φακέλων - Δημόσια συνεδρίαση.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, που προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία:
Α) Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη παρουσία των παρισταμένων πλειοδοτών ή εκπροσώπων τους, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Β) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί κατά σειρά προτεραιότητας παραλαβής τους φακέλους σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης τους στο πρωτόκολλο και καταγράφει σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων, με αντίστοιχη σειρά. Σε περίπτωση που οι φάκελοι δεν είναι συμπληρωμένοι κατά τα ως άνω οριζόμενα, επιστρέφονται ως απαράδεκτοι χωρίς να αποσφραγιστούν.
Γ) Στην ίδια συνεδρίαση ακολουθεί η αποσφράγιση των αποδεκτών κυρίως φακέλων. Μονογράφονται οι υποφάκελοι κάθε προσφοράς. Αποσφραγίζεται μόνον ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά. Αριθμείται και μονογράφεται το περιεχόμενό του από τα μέλη της Επιτροπής. Τα ΦΕΚ και τα έγγραφα άνω των τριών σελίδων μονογράφονται μόνο στην πρώτη σελίδα τους. Γίνεται η ανάγνωση των στοιχείων των δικαιολογητικών και σημειώνεται ο έλεγχος σε πίνακα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των περιεχομένων στοιχείων στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η Επιτροπή θα ανακοινώσει δημοσίως τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από το διαγωνισμό λόγω μη πληρότητας των στοιχείων καθώς και τους λόγους αποκλεισμού του καθενός, επιστρέφοντας επί αποδείξει στους αποκλεισθέντες, μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεών τους, σφραγισμένο τον υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
Δ) Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο υποφάκελος με την οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, που έγινε δεκτός στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά την ίδια σειρά της παραγράφου Β. Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν την προσφορά που βρίσκεται μέσα σ e αυτόν. Τα οικονομικά στοιχεία κάθε προσφοράς διαβάζονται φωναχτά. Τα στοιχεία κάθε προσφοράς καταγράφονται σε πίνακα και πρακτικό με φθίνουσα σειρά, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη προσφορά.
Ε) Η Επιτροπή του διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα καταγραφής των στοιχείων στους παριστάμενους και προχωρεί στην εισήγησή της περί ανάδειξης πλειοδότη. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ενστάσεις κατά τη διαδικασία, θα επισυναφθούν στο πρακτικό που θα υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ.
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται μόνο μετά την εγκριτική απόφαση της Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ που κατακυρώνει ή μη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
ΣΤ) Η πρόσκληση στον πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης θα αποσταλεί μετά την συνεδρίαση της Ε.Δ. και την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Ζ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος, με εξαίρεση εκείνης του τελικού πλειοδότη που θα επιστραφεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η) Εφόσον συντρέχει εύλογος λόγος (π.χ. μεγάλος αριθμός υποψηφίων και κόπωση της Επιτροπής κλπ) η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει το διαγωνισμό σε περισσότερες συνεδριάσεις της, όπου υποχρεωτικά καλούνται επί αποδείξει να παραστούν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα, που είναι δηλαδή αποδεκτοί σε κάθε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα με ελάχιστη τιμή (εκκίνησης) το ποσό των 500,00 (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).
3.3. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α) Κατακύρωση στον πλειοδότη, με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα, εφόσον καλύπτονται οι όροι της διακήρυξης και οι προσφορές θα καλύπτουν και τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων.
γ) Ματαίωση του διαγωνισμού.
δ) Ματαίωση της ανάθεσης.
Το ΠΕΑΚΙ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κριθεί τελικά ασύμφορη για το ΠΕΑΚΙ, να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των διαγωνιζομένων ή του πλειοδότη εξ οιουδήποτε λόγου.
Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, η Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, κατόπιν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Κατά του αποτελέσματος της κλήρωσης δεν χωρούν ενστάσεις. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του μη προκριθέντος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη προσέλευση κανενός πλειοδότη), ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 του Π.Δ. 715/1979.
3.4. Ενστάσεις.
Η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου επιτρέπεται ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους διαγωνιζόμενους εγγράφως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή σε 24 ώρες από τη λήξη διενέργειάς του.
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, συντεταγμένης σύμφωνα με το Παράρτημα 4, πενταπλάσιας αξίας του μισθώματος, που θα υπολογισθεί, πλέον των τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Το ποσό της θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, ώστε πάντα να ισούται με πέντε τρέχοντα μισθώματα. Μετά την παρέλευση 12μήνου από την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και απόφασης της Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ και εφόσον αυτός είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, να απομειωθεί στο ισόποσο τριών μισθωμάτων.
Η εγγύηση θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή μετά την απόδοση του μίσθιου και εφόσον προηγουμένως έχουν εξοφληθεί όλα τα οφειλόμενα μισθώματα και κάθε εν γένει δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή. Η εγγύηση δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται με μισθώματα. Η παράβαση του όρου αυτού έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του εκμισθωτή πέραν των άλλων υποχρεώσεων του μισθωτή.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του ΠΕΑΚΙ ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να την ανανεώσει, συμπληρώσει ή αντικαταστήσει εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία κατάπτωσης ή την προς αυτό πρόσκληση στις λοιπές περιπτώσεις, παρέχεται στο ΠΕΑΚΙ το δικαίωμα να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση τη μίσθωση.

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Α) Με την έγγραφη επί αποδείξει γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αυτός καλείται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει και για την υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων των δημοσιεύσεων της διακήρυξης κατά τον όρο 7.2.3. της παρούσας, το ΠΕΑΚΙ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και χάνει το δικαίωμα της συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό καθώς και το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, που καταπίπτει υπέρ του ΠΕΑΚΙ. Ακολούθως, το ΠΕΑΚΙ προβαίνει σε εκμίσθωση και άνευ διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη του στη διακήρυξη ορισθέντος χρόνου εκμίσθωσης και στην ανόρθωση της, κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο ΠΕΑΚΙ ζημίας, εκ της αθέτησης της υποχρέωσης αυτού προς υπογραφή της σύμβασης. Ο καταλογισμός σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ. 715/1979.
Β) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται να προσέλθει με εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει υπό την εν λόγω ιδιότητα τη σύμβαση και ο οποίος θα δηλώσει ότι εγγυάται ανεπιφύλακτα, υπέρ του πλειοδότη - μισθωτή και έναντι του ΠΕΑΚΙ, την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, αποζημιώσεων, ποινικών ρητρών καθώς και κάθε άλλου ποσού που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη μίσθωση και πηγάζει από την μισθωτική σύμβαση και το νόμο και γενικά ότι εγγυάται ανεπιφύλακτα την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης, ευθύνεται δε μαζί με τον πλειοδότη - μισθωτή, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτης και ότι παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως ως και του κατ άρθρον 853 Α.Κ. δικαιώματος να προτείνει κατά του ΠΕΑΚΙ ενστάσεις του πλειοδότη - μισθωτή.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο (μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων) για την κάλυψη του μισθίου και των παγίων εγκαταστάσεών του κατά παντός κινδύνου, όπως πυρός, κεραυνού, βραχυκυκλώματος, εκρήξεων από κάθε αιτία, πλημμύρας κ.λ.π., για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Στην ασφαλιστική σύμβαση το ΠΕΑΚΙ θα ορίζεται ρητά ως αποκλειστικός δικαιούχος του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και για τη ζημία που θα έχει υποστεί το μίσθιο.
Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο στο μίσθιο δίκτυο πυρασφάλειας σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.
7.1. Μίσθωμα.
Α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα ληφθούν υπόψη :
1. Η καθαρή αξία του προαναφερθέντος μισθώματος.
2. Η επιβάρυνση του μισθώματος με τέλη και ποσοστά που θα ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής, ανεξάρτητα από εκείνα της προσφοράς, εφόσον έχουν αλλάξει.
Β) Με δεδομένο ότι η επιβάρυνση του μισθώματος υπολογίζεται ποσοστιαία ο υπολογισμός θα γίνεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος, κάθε φορά, για κάθε μήνα. Το είδος των επιβαρύνσεων και τα ποσοστά καθορίζονται από τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους.
Γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει μαζί με το μίσθωμα ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε αναλογούντος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Σε περίπτωση αυξομείωσης των τελών ή αντικατάστασης από φόρο ή τέλος, ο μισθωτής θα καταβάλλει την δαπάνη που αντιστοιχεί.
Δ) Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια της μίσθωσης και ακολούθως θα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Η αύξηση θα υπολογίζεται κάθε φορά στο τελευταίο οφειλόμενο μίσθωμα.
7.2. Μίσθιο - Υποχρεώσεις μισθωτή.
7.2.1. Το ΠΕΑΚΙ δεν έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει τον μισθωτή.
7.2.2. Ο μισθωτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο:
α) Μείωση του μισθώματος ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού ή απαλλαγή από την υποχρέωση ετήσιας αναπροσαρμογής. Δεδομένου ότι η μίσθωση συνάπτεται σε χρόνο οικονομικής ύφεσης, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, δικαστικώς ή εξωδίκως, μείωση του μισθώματος, με επίκληση εφαρμογής των άρθρων 288 και 388 ΑΚ, καθώς για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την υποβολή της προσφοράς του έχει σταθμίσει το σύνολο των συνθηκών και έχει λάβει ήδη υπόψη του, πριν υποβάλλει την προσφορά, το σοβαρό ενδεχόμενο επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στη χώρα.
β) Μείωση του μισθώματος, έκπτωση ή απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωσή του λόγω αργιών, απεργιών, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα ή για το χρόνο που διενεργούνται εργασίες στο Αθλητικό Κέντρο προγραμματισμένες ή έκτακτες.
γ) Σε συμψηφισμό του μισθώματος με ανταπαίτηση οποιασδήποτε φύσης, σε επίσχεση του μισθώματος και του μισθίου για τυχόν ανταπαιτήσεις του κατά του ΠΕΑΚΙ, από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν.
Το ΠΕΑΚΙ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του μισθωτή ως προς τον όγκο της πελατείας του, τον αριθμό των αθλουμένων - προπονούμενων - επισκεπτών των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον αριθμό, το είδος και τη συχνότητα των εκδηλώσεων, αθλητικών ή μη, που θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ούτε εγγυώνται, καθ οιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων ή τον αριθμό των προσερχόμενων στο Κέντρο αθλητών, συνοδών, θεατών και λοιπών προσώπων.
7.2.3. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, των νομίμων κρατήσεων και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου του μισθωτηρίου συμβολαίου. Για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζει αποδείξεις για την εξόφληση τιμολογίων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η διακήρυξη.
7.2.4. Ο μισθωτής, υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή των μισθίων χώρων, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όριά τους και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις με όλα τα νόμιμα μέσα και αγωγές διαφορετικά, ευθύνεται για αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται να:
α) λάβει όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία των χρήσεων στους μίσθιους χώρους (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και κάθε άλλη τυχόν απαιτείται). Οι απαραίτητες ενέργειες καθώς και ο έλεγχος των νομικών και πολεοδομικών προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστικά υποχρέωση του μισθωτή, οι οποίες θα γίνουν εκ μέρους του και με δαπάνες του. Το ΠΕΑΚΙ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει για τα παραπάνω και δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή σε περίπτωση μη έκδοσης των απαιτουμένων αδειών. Σε περίπτωση μη έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης άδειας απαιτείται για την πραγματική, αλλά και νομότυπη λειτουργία των μίσθιων χώρων, ουδεμία ευθύνη έχει το ΠΕΑΚΙ το οποίο δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν μπορούν να εκδοθούν οι παραπάνω άδειες, ούτε γνωρίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Ο μισθωτής οφείλει πριν προβεί σε οποιαδήποτε εργασία εντός των μισθίων, η οποία θα συνεπάγεται δαπάνες του, να εξασφαλίσει εκ των προτέρων και εντός του απολύτως ευλόγου απαιτούμενου χρόνου, τις απαιτούμενες άδειες. Σε περίπτωση που ο μισθωτής προβεί σε εργασίες, προσθήκες, κατασκευές κλπ στο μίσθιο πριν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ως άνω άδειες, τότε σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε τυχόν έχει τοποθετηθεί ή κατασκευαστεί στο μίσθιο, και είναι σταθερά συνδεδεμένο με αυτό, ώστε να μην δύναται να αποχωριστεί χωρίς βλάβη του ( ενδεικτικά αναφέρονται δάπεδα, επιχρίσματα, γυψοσανίδες, τουαλέτες κλπ) παραμένουν προς όφελος των μισθίων, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, δεδομένης μάλιστα της συμφωνίας ότι ο μισθωτής θα προβεί σε δαπάνες μόνο εφ' όσον εξασφαλίσει τις παραπάνω άδειες.
β) διαθέτει κατάλληλο και επαρκές προσωπικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απασχόλησή του, υποχρεούμενου του προσωπικού να φέρει την προβλεπόμενη από τις υγειονομικές διατάξεις ενδυμασία και απαραίτητα έγγραφα υγείας,
γ) εξοπλίσει με δαπάνη και ευθύνη του τους μίσθιους χώρους με τα απαραίτητα (ψυγεία, βιτρίνες, σκεύη) για την άριστη λειτουργία τους,
δ) τηρεί όλες τις σχετικές με τη λειτουργία της δραστηριότητα αγορανομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις, του ΠΕΑΚΙ έχοντος δικαίωμα αναγωγής κατά του μισθωτή με αίτημα αποζημίωσης, σε περίπτωση επιβάρυνσής του καθ οιονδήποτε τρόπο για κάθε πιθανό αδίκημα που αφορά στη λειτουργία των μίσθιων χώρων,
ε) διατηρεί τα μίσθια και τα προσφερόμενα είδη καθαρά, υποκείμενα σε υγειονομικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής,
στ) μεριμνά για την αισθητική των μίσθιων χώρων, την διαχείριση του πρασίνου και την καθαριότητα τους με δικές του δαπάνες, τόσο αυτών όσο και των πέριξ αυτών χώρων και σε ακτίνα 15 μέτρων από τα μίσθια.
ζ) μην αποθηκεύει στο μίσθιο εύφλεκτα υλικά.
Ο μισθωτής είναι ο μόνος υπόχρεος έναντι των καταναλωτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7.2.5. Η καταβολή του μισθώματος, θα γίνεται την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΠΕΑΚΙ και την ίδια ημέρα θα κοινοποιεί ο μισθωτής στο ΠΕΑΚΙ το τραπεζικό καταθετήριο για την έκδοση του αντιστοίχου γραμματίου είσπραξης.
7.2.6. α) Απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μισθίων με ή χωρίς αντάλλαγμα σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η παραχώρηση της χρήσης και η υπεκμίσθωση του μίσθιου μερικώς ή στο σύνολό του, η πρόσληψη συνεταίρου, η μεταβολής της νομικής μορφής της επιχείρησης και η πώλησή της.
7.2.7. Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, στην οποία το παραλαμβάνει, και επιβαρύνεται με κάθε έξοδο επισκευής και συντήρησής του.
7.2.8. Απαγορεύεται η παρέμβαση στο μίσθιο, με τρόπο που αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της κατασκευής. Για κάθε παρέμβαση, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του μίσθιου ή του περιβάλλοντα χώρου, απαιτείται έγγραφη έγκριση του ΠΕΑΚΙ.
7.2.9. Το ΠΕΑΚΙ έχει το δικαίωμα για μονομερή λύση της σύμβασης, εάν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
7.2.10. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί στο μίσθιο κατασκευαστικές ή διακοσμητικές επεμβάσεις, που - κατά τη γνώμη του - θα είναι αναγκαίες, ώστε αυτό να γίνει και διατηρηθεί κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία προορίζεται, αφού όμως προηγουμένως υποβάλλει προς το ΠΕΑΚΙ σχετική αίτηση με συνημμένα, έκθεση και σχέδιο περιγραφής τους και υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από το ΠΕΑΚΙ. Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αυτού του μισθωτή ρητά συμφωνούνται και διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η όποια κατασκευαστική ή διακοσμητική επέμβαση δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια και ασφάλεια του μισθίου και του συνολικού ακινήτου, στο οποίο αυτό ανήκει, δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω δόμηση και κάλυψη του μισθίου ακινήτου από την ήδη υπάρχουσα. Κάθε τροποποίηση και εργασία στο μίσθιο πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και άλλους κανονισμούς και νόμους. - Όλες οι, τυχόν, εργασίες επί του μισθίου θα εκτελούνται κατόπιν λήψεως των τυχόν απαιτουμένων, κατά περίπτωση, αδειών και κατά τρόπο σύμφωνο με τις οικείες πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, λαμβανομένων υπ' όψιν των συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή. Οι εργασίες θα εκτελούνται, επίσης, κατά τους κανόνες της τέχνης, τηρουμένων των οικείων κανονισμών και προδιαγραφών και δε θα θίγουν τη δομική και στατική ασφάλεια του μισθίου. Η δαπάνη που θ' απαιτηθεί για την εκτέλεση των άνω εργασιών και επεμβάσεων, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέλθει, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το μισθωτή, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση γι' αυτές τις δαπάνες από το ΠΕΑΚΙ, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται - ρητά και ανεπιφύλακτα - από το σχετικό δικαίωμά του σε οποιαδήποτε αιτία και αν το στηρίξει και, μάλιστα, αδιάφορα από τον χαρακτηρισμό τους (δαπανών) ως επωφελών, αναγκαίων ή πολυτελών, δηλαδή αν έγιναν για τη διατήρηση και εξασφάλιση του μισθίου ακινήτου ή αν μ' αυτές επήλθε επαύξηση της αξίας του μισθίου ή της προσόδου αυτού και ανεξάρτητα από τον χρόνο ή την αιτία λύσης ή λήξης της μίσθωσης.
Κατά την σε οποιοδήποτε χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη της μίσθωσης ή, για οποιοδήποτε, λόγο αποχώρησης του μισθωτή ή έξωσής του για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, κάθε εργασία, κατασκευή, προσθήκη και γενικώς ότι έχει κατασκευαστεί ή προστεθεί στα μίσθια, παραμένει προς όφελός τους, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή γι αυτές, με μονομερές, όμως, δικαίωμα του ΠΕΑΚΙ να ζητήσει την αποξήλωση αυτών και την επαναφορά του μισθίου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν τις άνω επεμβάσεις.
7.2.11. Κατά τις ώρες λειτουργίας των μισθίων θα πρέπει να παρευρίσκεται σ' αυτό ο μισθωτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
7.2.12. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το μίσθιο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης αποκλειστικά και μόνο ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών». Η επιχείρηση θα λειτουργεί συνέχεια όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης και : α) όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου, όπως καθορίζονται βάσει προγράμματος που εκδίδεται από το ΠΕΑΚΙ, χωρίς κανένα δικαίωμα παρέμβασης ως προς αυτό του μισθωτή, β) κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, αγώνων κ.λ.π. εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας.
7.2.13. Απαγορεύεται το παίξιμο τυχερών παιχνιδιών και η εγκατάσταση ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
7.2.14. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει ο ίδιος τους χώρους με τις απαραίτητες συσκευές για τη λειτουργία τους. Το ΠΕΑΚΙ έχει δικαίωμα να αποκλείσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, που κατά την αιτιολογημένη κρίση του ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα τεχνικής φύσης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ή στη χρήση των μισθίων.
7.2.15. Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού και εν γένει κάθε δαπάνη κοινοχρήστων παροχών βαρύνει τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα και ανελλιπώς καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τους λογαριασμούς που βαρύνουν τα μίσθια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που κατά τη συνήθεια και το νόμο βαρύνει τον μισθωτή.
Ο μισθωτής υποχρεούται προ της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησής του να προβεί με φροντίδες και δαπάνες του σε εγκατάσταση χωριστών για το μίσθιο παροχών νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μισθωτής υποβάλει στο ΠΕΑΚΙ προς έγκριση έκθεση υπογεγραμμένη από μηχανικό, όπου θα περιγράφονται οι επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση των χωριστών παροχών. Χωρίς έγκριση σε καμία ενέργεια δεν θα δικαιούται ο μισθωτής να προβεί. Το ΠΕΑΚΙ παρέχει την έγκρισή του εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή πλήρους έκθεσης, πάντως όχι νωρίτερα από πέντε ημέρες. Αν για λόγους τεχνικούς και μόνο η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης του μισθωτή είναι αδύνατο να απαιτηθεί, όπου αποκλειστικά αρμόδιοι για να το βεβαιώσουν θα είναι οι πάροχοι νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και (οι πάροχοι ή εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες) φυσικού αερίου, ή αν το ΠΕΑΚΙ δεν παράσχει την ως άνω έγκρισή του, θα επιτρέψουν την τροφοδοσία του μισθίου με νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα από την εγκατάσταση του Κέντρου, καθορίζοντας τον τρόπο μέτρησης και ελέγχου της κατανάλωσης, καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή του μισθωτή στα πάγια τέλη των λογαριασμών, όπως αυτή θα υπολογίζεται με βάση την χρέωση ανά τ.μ. του Δήμου επί των τ.μ. του μισθίου (στεγασμένου και μη) ή και την με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθείσα κατανάλωση εκ μέρους του μισθωτή.
Ο μισθωτής χορηγεί στο ΠΕΑΚΙ αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων εγκατάστασης χωριστών παροχών όπως και της επ ονόματί του δήλωσης όλων των συνδέσεων (και του φυσικού αερίου), που αποτελούν όρους, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της επιχείρησης.
Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος ούτε δικαιούται οποιαδήποτε μείωση για όσο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες όπως και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
Εφόσον κατά το στάδιο των εργασιών εγκατάστασης του μισθωτή στο μίσθιο υπάρξει κατανάλωση νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, η αξία της καταβάλλεται από το μισθωτή με μέτρηση αυτής σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες υπολογισμού της.
7.2.16. Απαγορεύεται η ανάρτηση, επικόλληση κ.λ.π διαφημίσεων στο μίσθιο από το μισθωτή, όπως επίσης φωτεινών επιγραφών και πινακίδων.
Από τη μίσθωση των ανωτέρω χώρων, κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο ΠΕΑΚΙ για τη σύναψη συμβάσεων διαφήμισης για την προβολή τους στο Αθλητικό Κέντρο, ακόμη και για προϊόντα ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα που διαθέτει ο μισθωτής, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται κανενός είδους αποζημίωση.
7.2.17. Εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει όνομα για την επιχείρηση - δραστηριότητά του, οφείλει να το υποβάλει σε έγκριση από το ΠΕΑΚΙ .
7.2.18. Η μουσική επιτρέπεται σε χαμηλή ένταση.
7.2.19. Το ΠΕΑΚΙ λειτουργεί βάσει Κανονισμών Λειτουργίας, που εγκρίνονται από την Ε.Δ. του. Ο μισθωτής υποχρεούται στην τήρηση των Κανονισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές διδόμενες από τις αστυνομικές αρχές και λοιπούς φορείς επιφορτισμένους με την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων.
7.2.20. Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργεί την επιχείρησή του σεβόμενος το σκοπό και τη φυσιογνωμία του Αθλητικού Κέντρου ως αθλητικού χώρου.
7.2.21. Η μίσθωση εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 άρθρα 38-49, Ν.1646/86 άρθρο 21, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1898/90 και το Ν. 1958/91 άρθρο 46, παρ. 5 και 6.
7.2.22. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης θα συνεπάγεται, κατά την κρίση της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ λύση της σύμβασης και έξωση του μισθωτή.
7.3. Απόδοση του μισθίου.
Α) Η απόδοση των μισθίων χώρων θα γίνει την προβλεπόμενη ημέρα λήξης της μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση του ΠΕΑΚΙ ανυπερθέτως και απροφασίστως να αποδώσει ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση των μισθίων χώρων, με όλες τις εγκαταστάσεις, ευθυνόμενος και υποχρεούμενος σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης απόδοσης: α) σε πλήρη αποζημίωση του ΠΕΑΚΙ, καταπίπτουσας σε βάρος του και της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) σε καταβολή ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζημία για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσού ίσου με το 1/10 του τρέχοντος στο χρόνο εκείνο μισθώματος, επιπλέον της οφειλόμενης αποζημίωσης χρήσης.
Β) Τα μίσθια θα αποδοθούν από τον μισθωτή στην Επιτροπή παραλαβής του ΠΕΑΚΙ στην κατάσταση που τα παραλαμβάνει, πλέον των τυχόν προσθηκών - βελτιώσεων εκ μέρους του μισθωτή σε αυτά, που παραμένουν προς όφελος των μισθίων χώρων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Γ) Εάν κατά την απόδοση των μισθίων διαπιστωθούν φθορές, ζημιές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης, αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν από τον μισθωτή εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως ο εκμισθωτής δικαιούται να προβεί στην αποκατάσταση των φθορών, ζημιών, βλαβών, να παρακρατήσει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης τη δαπάνη των επισκευών τους και να διεκδικήσει δικαστικά κάθε περαιτέρω δικαίωμά του.
Δ) Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, λύση, λήξη της μίσθωσης, ή έξωσης του μισθωτή, υποχρεούται αυτός, εντός 10 ημερών να απομακρύνει τα έπιπλα, σκεύη, συσκευές και το λοιπό εξοπλισμό κυριότητάς του και να εκκενώσει τους χώρους, άλλως, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το ΠΕΑΚΙ δικαιούται να παρακρατήσει τα παραπάνω, με απώλεια πλέον της κυριότητας του μισθωτή επ αυτών, δικαιουμένου περαιτέρω του ΠΕΑΚΙ είτε να αφήσει αυτά στους μίσθιους χώρους είτε να τα αποξηλώσει, απομακρύνει ή και να τα πετάξει θεωρώντας τα άχρηστα, κατά την απόλυτη κρίση του.
7.4. Λύση της μίσθωσης.
Η σύμβαση μίσθωσης λύεται υποχρεωτικά με την πάροδο του χρόνου για την οποία συμφωνήθηκε. Προφορική ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή αναμίσθωση ρητώς αποκλείεται.
Πριν από τη συμβατική λήξη η μίσθωση λύεται:
- Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου - μισθωτή.
- Σε περίπτωση που ο μισθωτής στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της επιχείρησής του ή επιβληθούν σε αυτόν οποιοιδήποτε νομικοί περιορισμοί.
- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπει η σύμβαση, ο Αστικός Κώδικας ή άλλος νόμος.
Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης από το ΠΕΑΚΙ εξαιτίας συμβατικής παράβασης του μισθωτή θα έχει τις παρακάτω συνέπειες:
- Την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ως ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζημία, χωρίς συμψηφισμό με οφειλόμενα μισθώματα.
- Ότι καθίστανται απαιτητά και ληξιπρόθεσμα και τα άληκτα μισθώματα.
7.5. Απόδοση εγγύησης.
Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την εξόφληση των οφειλομένων μισθωμάτων μετά των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, των λοιπών υποχρεώσεων του μισθωτή, όπως περιγράφονται ανωτέρω και την υπογραφή του πρωτοκόλλου απόδοσης του μισθίου, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή.
8. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» που θα εξυπηρετεί το Αθλητικό Κέντρο του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων, ρητά απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.
9. Ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στο μίσθιο ή σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή σε κοινόχρηστους χώρους και θα προέρχεται από φωτιά ή αμέλεια ή κακή χρήση του μισθίου.
10. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την κατάσταση του μισθίου, της οποίας έλαβε ο μισθωτής πλήρη γνώση με επιτόπιο έλεγχο, μη υποχρεούμενου του ΠΕΑΚΙ σε καμία επισκευή, διόρθωση ή βελτίωση αυτών, μηδέ των αναγκαίων δαπανών εξαιρουμένων, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Εκ του λόγου τούτου ο μισθωτής δεν δικαιούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε σε λύση της μίσθωσης.
11. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα διακήρυξη και το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα υπογραφεί, ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 715/1979 (ιδίως στα άρθρα 44 έως 49) όπως ισχύει.
Για την Επιτροπή Διοίκησης
Ο Πρόεδρος

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΪΚΑΣ

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1


«ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., E-MAIL, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.»

 

ΠΡΟΣ: την Επιτροπή Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων για την εκμίσθωση α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., ευρισκομένων εντός των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών)


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ Για την εκμίσθωση α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., ευρισκομένων εντός των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών).

Σχετ.: Διακήρυξη αριθμ. πρωτ.4931/2017 του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Έχοντας υπόψη την κατάσταση των προς εκμίσθωση χώρων στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ Ανατολής και την αναφερόμενη ως άνω Διακήρυξη, καθώς και όλες τις συνέπειες του περί ψευδούς δηλώσεως δηλώνω ότι 1. λαμβάνω μέρος στο διαγωνισμό για την εκμίσθωση α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., ευρισκομένων εντός των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών).

2. αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, 3. η προσφορά αυτή έχει ισχύ για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

[Επισυνάπτεται ειδικό πληρεξούσιο ΝΑΙ -. (αναγραφή των στοιχείων του : .. ΟΧΙ .]


Ημερομηνία _________________
υπογραφή, σφραγίδα και διακριτή ολογράφως αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς: ΠΕΑΚΙ

Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ. ............... για ευρώ ..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του .., ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός ................................................................. αριθμ ....... τκ ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της .. με αντικείμενο .., σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4931/2017 Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του , ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

«ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ. ΦΑΞ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.»

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εκμίσθωση α) κτιστού ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 120 τ.μ. και καθαρής 97,19 τ.μ. β) κλειστού με τζαμαρία ισόγειου χώρου μικτής επιφάνειας 63 τ.μ. και καθαρής 55,57 τ.μ. και γ) υπαίθριου ισόγειου χώρου επιφάνειας 87,45 τ.μ., ευρισκομένων εντός των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ στην Ανατολή Ιωαννίνων (5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Αθηνών).

Σχετ.: Διακήρυξη αριθμ. πρωτ.4931/2017του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.

 

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των προς εκμίσθωση χώρων και των σε αυτόν εργασιών εκ της λειτουργίας του, αφού έχω σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο προσφέρω :

Καθαρή αξία μισθώματος: __________________________ Τέλη χαρτοσήμου (3%): __________________________ ΟΓΑ επί χαρτ/μου (χαρτ/μο Χ 20%): __________________________
ΣΥΝΟΛΟ __________________________


Αξία προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των νομίμων τελών: (ολογράφως) _______ ___________________________________________________________________ (& αριθμητικώς) ____________________________________________________

 


Ημερομηνία _________________ Ο Προσφέρων

 


_______________________
σφραγίδα και διακριτή αναγραφή ολογράφως του ονόματος του υπογράφοντος

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς: Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων

Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των μελών της Ένωσης ................................... οδός ................................... αριθμός ............τκ ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της . με αντικείμενο ....... αξίας ???........, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4931/2017 Διακήρυξή σας.

Η εγγύηση παρέχεται για αόριστη διάρκεια και έως την επιστροφή της παρούσας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 

 

7ΥΣΩΟΡΞΜ-ΦΑΘ-διακηρυξη κυλικειου ανατολης